Doradztwo podatkowe


Doradztwo Podatkowe

W ramach tej usługi przygotowujemy dla Klientów interpretacje prawa podatkowego z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie wydajemy pisemne informacje albo opinie podatkowe, które mogą być składane jako dowód    w postępowaniach podatkowych. Nasza oferta umożliwia Klientom skorzystanie ze stałych pakietów doradczych albo doraźnego korzystania z porad według bieżących potrzeb.

W zakresie tej usługi oferujemy:
  • udzielanie porad  i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
  • sporządzanie analiz i opinii podatkowych      w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego
  • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
  • sporządzanie wniosków do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego


Audyt podatkowy

Audyt podatkowy lub przegląd pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów         w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują stosowny protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.
Należy podkreślić, iż wszelkie korekty dokonywane przez podatników przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania podatkowego dają możliwość skutecznego złożenia deklaracji lub zeznań korygujących. Dzięki temu podatnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zapłacił podatek w wysokości wyższej niż należny istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy.
 
W tym zakresie oferujemy m.in.:
  • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.
  • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.


Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi zajmujemy się wdrażaniem projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu. Odpowiednie zastosowanie przepisów prawa podatkowego może bowiem wpływać na legalne obniżenie podatku do wysokości należnej. W ramach planowania podatkowego możemy ocenić podatkowe skutki przyszłych przedsięwzięć biznesowych Naszych Klientów, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych biznesowy model umów z kontrahentami.

W zakres tej usługi wchodzi m.in.:
  • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
  • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
  • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego